Nova junta directica de la secció d'Excursionisme de Muntanya
24 de setembre de 2010

President Gregorio Guardia
Vicepresident José Mª Marcos
Tresorer José Reyes
Vocals Isabel Bañó
  Josep Videra
  Esteban Duran
  Francisco Gascón
  José Picazo
  José Portillo
  Juan Cuesta

Les reunions de la Junta es faran el primer divendres de cada mes a les 20:00 h.